Įžanga

UAB „VORAS Consulting“ gerbdama privataus gyvenimo neliečiamumą, siekdama užtikrinti bendrovės šioje ir kitose jos turimose svetainėse tvarkomų informacijos, įskaitant asmens duomenis, saugą, nustatė šią privatumo politiką (toliau – Politika).

Ši Politika nustato pagrindinius UAB „VORAS Consulting“ bendrai taikomus privatumo principus ir taisykles, taikomus šios svetainės ar kitų UAB „VORAS Consulting“ svetainių (Bendrovės Facebook, LinkedIn puslapiai ir pan.) (toliau bendrai vadinama svetaine) naudojimuisi – lankymosi joje, naršymo ir naudojimosi svetainėje esančiomis paslaugomis.

Asmuo (svetainės naudotojas) patvirtino, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis, jei toliau naršo, naudojasi joje esančiomis paslaugomis ir (ar) informacija po jam svetainėje pateikto pranešimo apie tai.

Asmens duomenų tvarkymas

UAB „VORAS Consulting“ asmens duomenis tvarko Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

UAB „VORAS Consulting“ tvarko Jūsų pačių, kaip duomenų subjektų, pateiktus duomenis, kai per svetainę užsisakote UAB „VORAS Consulting“ paslaugas, taip pat užsisakant ar parsisiunčiant publikacijas, aplikacijas ar kitą informaciją, prieinamą svetainėje, ar naudojantis kitomis svetainėje pateikiamomis paslaugomis. Paprastai svetainės naudotojų (duomenų subjektų) prašoma pateikti tokius duomenis, reikalingus įgyvendinant jų prašymus: vardas, pavardė, pareigos, darbovietė, elektroninis paštas, telefono numeris, darbovietės adresas.

Šiuos duomenis UAB „VORAS Consulting“ tvarko vienu ar keliais iš šių tikslų: klientų aptarnavimo (prašymų įgyvendinimo) ir sutarčių vykdymo, tiesioginės rinkodaros vykdymui.

Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Asmuo, svetainėje pateikdamas savo elektroninio pašto adresą ir kitus asmens duomenis, norėdamas užsisakyti UAB „VORAS Consulting“ paslaugas, taip pat užsisakyti ar parsisiųsti publikacijas, aplikacijas ar kitą informaciją, prieinamą svetainėje, ar naudotis kitomis svetainėje pateikiamomis paslaugomis, gali sutikti arba nesutikti, kad jo duomenys bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu.

Šie duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi:

  • 5 metus nuo paskutinio asmens sutikimo naudoti jo asmens duomenis;
  • ne ilgiau kaip 10 metų nuo sutartinių santykių pabaigos, jei sudaroma paslaugų teikimo sutartis.

Sutikimą naudoti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu bet kuriuo metu galite atšaukti, pranešdami el. paštu [email protected] ar telefonu +370 5 2071 002 arba paspaudus nuorodą „unsubscribe“, kas reiškia, kad nuo to momento jūs atsisakote tiesioginės rinkodaros.

Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams

UAB „VORAS Consulting“ tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikytini teisės aktai ar tai reikalinga pačios svetainės veikimo, užsakytos paslaugos teikimo, tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais.

Šiuo metu duomenys gali būti teikiami asmenims, teikiantiems finansinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo paslaugas, duomenų centro ir/arba serverių nuomos paslaugas, elektroninių dokumentų valdymo sistemos paslaugas, rinkodaros ir ryšių su klientais valdymo sistemos paslaugas.

Asmenys, teikiantys elektroninių dokumentų valdymo sistemos paslaugas, rinkodaros ir ryšių su klientais valdymo sistemos paslaugas, yra įsisteigę ne Europos Sąjungoje (trečiosiose valstybėse). UAB „VORAS Consulting“ įsitikino, kad jiems perduoti duomenys saugomi duomenų centruose, esančiuose Europos Sąjungoje, ir tvarkomi, taikant atitinkamas apsaugos priemones.

Asmuo, lankydamasis šioje svetainėje, naršydamas joje ir (arba) naudodamasis joje esančiomis paslaugomis ir (ar) informacija, sutinka, kad jo pateikti ar surinkti per svetainę jo duomenys gali būti teikiami į trečiasias šalis šiame skyriuje nurodytiems asmenims.

UAB „VORAS Consulting“ užtikrina, kad šie asmenys negalės naudoti šių duomenų jokiems kitiems tikslams ir tik tokios apimties, kiek tai būtina atlikti sutartinius įsipareigojimus, t.y. suteikti paslaugas UAB „VORAS Consulting“. Kitoks duomenų naudojimas ar jų perdavimas yra specifiškai draudžiamas paslaugų teikimo sutarčių nuostatomis.

Teisė susipažinti su Bendrovėje tvarkomais savo duomenimis

Fizinis asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę neatlygintinai kartą į metus susipažinti su Bendrovės tvarkomais jo duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienus metus.

Bendrovė ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos raštu pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Asmens prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu.

Jei asmuo, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, kreipiasi į Bendrovę (raštu, elektroniniu paštu, per teikiamų paslaugų svetaines ar kitokia forma). Bendrovė privalo asmens duomenis patikrinti ir nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (ar) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Bendrovė gali pasilikti archyvines tokių duomenų kopijas, jei tai būtina sutartinių įsipareigojimų duomenų subjektui įgyvendinimui ar būtina teisės aktų nustatyta tvarka (finansinės apskaitos, kibernetinių nusikaltimų tyrimui ir pan.).

Asmuo gali skųsti Bendrovės, kaip duomenų valdytojo ir (ar) tvarkytojo, veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar kitai institucijai per 3 mėnesius nuo atsakymo gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi nustatytas terminas pateikti atsakymą.

Trečiųjų asmenų svetainės

UAB „VORAS Consulting“ nėra atsakinga už duomenų apsaugą kitų asmenų svetainėse net ir tais atvejais, kai tas svetaines naudotojas pasiekia naudojantis šioje svetainėje pateikiamomis nuorodomis. Naudotojas turėtų atskirai susipažinti su kiekvienos kitų asmenų svetainės naudojimosi ir privatumo taisyklėmis.

Kitos nuostatos

UAB „VORAS Consulting“ pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šią Politiką, todėl svetainės naudotojas privalo pats įsitikinti, jog yra susipažinęs su aktualia šios Politikos redakcija.